Ontstaansgeschiedenis VHP Sympathisanten Nederland (VHP-SN)

0
140

Radjin Thakoerdin

Jonge Olifanten Nederland (JON)
De interesse van jongeren in Nederland voor de Surinaamse politiek is altijd groot geweest. Op incidentele basis werden politieke discussiebijeenkomsten georganiseerd. Naar aanleiding van de gebleken behoefte aan gedachtewisselingen over de politieke situatie in Suriname, ging een groep Hindostaanse studenten en werkende jongeren ertoe over om dergelijke bijeenkomsten een meer regelmatig en structureel karakter te geven. Hieruit werd het initiatief geboren om een politiek werkverband op te richten, dat zich zou bezighouden met de Surinaamse politiek in het algemeen en de bijdrage daaraan door de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). Dit werkverband zou zich tot jongeren moeten beperken en zo kwam de naam Jonge Olifanten Nederland (JON) tot stand. Met deze naam werd een zekere binding met de VHP Suriname beoogd zonder daarbij expliciet de naam van deze partij te bezigen.

Relatie JON/VHP
Tijdens een bezoek aan Nederland reageerde de ondervoorzitter van de VHP, dr. Jnan Adhin, zeer positief op het functioneren van een politiek werkverband in Nederland, dat relaties met de VHP in Suriname wenste te onderhouden. Op 29 december 1987 werd in zijn bijzijn ten huize van de heer R. Thakoerdin te Zoetermeer de JON geproclameerd. Het oprichtingsbestuur stelde daarna de conceptstatuten op, waarin de doelstellingen van JON als volgt werden geformuleerd:

  1. De JON richt zich in eerste instantie op die groep van gevormde Surinamers die de bedoeling hebben binnen niet al te lange tijd (binnen vijf jaar) naar het vaderland terug te keren om zodoende hun krachten ten dienste van Suriname te stellen.
  2. De JON heeft de bedoeling (toekomstig) Surinaams kader te bundelen om reflectie op het (maatschappelijk en) politiek gebeuren in Suriname in het verleden en heden, alsmede een bezinning op de toekomst van Suriname in politiek opzicht mogelijk te maken.
  3. De JON wil zich ook bezinnen op de betekenis van de VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij) voor het politiek beleid in Suriname, zoals het onder meer gestalte krijgt in actieprogramma’s en concreet politiek handelen.

Voor het gehele artikel kunt u terecht op: hindorama.comWebsite | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi