OKB: 500.000 stembiljetten vernietigd; enorme verspilling

0
170

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is in zijn proces-verbaal gedetailleerd ingegaan op het verkiezingsproces, de verschillende bezwaren en incidenten die hebben plaatsgevonden. De verkiezingsorganisatie was volgens OKB op zijn zachtst uitgedrukt niet op niveau. Zo is gebleken dat overwegend personen ingezet zijn die nooit eerder betrokken zijn geweest bij de organisatie hetgeen geleid heeft tot ernstige zaken zoals het drukken van verkeerde stembiljetten, waardoor ruim 500.000 stembiljetten vernietigd moesten worden: een verspilling zonder weerga.

Het hoofdstembureau Paramaribo, als enige van de tien, heeft geweigerd het OKB toe te laten tot de door de politieke partijen ingediende documenten in verband met de kandidaatstelling waarbij leden in een vergadering op zeer onbetamelijke wijze zijn geschoffeerd en vernederd. Later is dit rechtgetrokken, maar dat neemt niet weg dat een dergelijke vijandigheid niet geaccepteerd is. Dit is één van de dieptepunten van de verkiezing, zei voorzitter Jennifer van Dijk-Silos.

De organisatie van de verkiezingen was plotseling van mening dat het meetmoment voor de leeftijd van 21 jaar (de eis van het passief kiesrecht) de stemmingsdag is en niet de dag van de kandidaatstelling. Dit werd gedoceerd door de trainers tijdens de training van de leden van het hoofdstembureau. Het OKB heeft dit onder de aandacht van de autoriteiten gebracht, omdat er daaraan ongekend vastgehouden werd. Onder verwijzing naar artikel 59 van de grondwet en artikel 6a van de Kiesregeling stelt het OKB dat men 21 jaar oud moet zijn om zich verkiesbaar te kunnen stellen. Op de dag van de kandidaatstelling, stelt men zich verkiesbaar en dat betekent dat men op de dag van de kandidaatstelling 21 jaar oud moet zijn. Dit geeft aan hoe ondeskundig de organisatie van deze verkiezingen geweest is.

Het is zeer afkeurenswaardig vindt het OKB dat officiële autoriteiten zich niet of nauwelijks bewust zijn van verkiezingswetgeving en daardoor diverse wettelijke regelingen niet of niet goed toegepast hebben. In het algemeen kan gesteld worden dat interpretatieverschillen van de wetgeving hebben geleid tot verkeerde instructies, welke hun weerslag hebben gevonden bij de uitvoering.

Kiezerslijst

Het OKB heeft vastgesteld dat volgens de staten van de oproepingskaarten gebleken is dat per 23 mei 78.783 (21%) niet zijn uitgereikt. Vermoed wordt dat het niet kunnen uitreiken van de oproepingskaarten komt door de relatief grote onjuistheden op de definitieve kiezerslijsten, waardoor het percentage van de opkomst van de kiezers enigszins vertekend is. Een zeer groot aantal personen, nadat de kiezerslijst definitief geworden is, is geplaatst op diverse adressen waarvan de hoofdbewoners onbekend zijn met de op hun adres geregistreerde kiezers. Op ongeveer 75% van de adressen in Paramaribo en Wanica zijn er aantallen van 10 tot 150 personen die daar niet thuishoren, geregistreerd. Bij de steekproeven in de genoemde districten is bij 100% van de onderzochte gevallen bevestigd wat op de kiezerslijst te zien is. Uit bekomen informatie van diverse hoofdstembureaus landelijk is geconstateerd dat er overleden personen op de digitale kiezerslijst voorkomen.

Het is evident dat voorgaande ontvangen kiezerslijsten niet conform de lijst van 15 maart 2020 zijn.

Vermoedelijk is het inactieve Centraal Bevolkingsadministratie bestand aan de kiezerslijst toegevoegd. Verder is het vermoeden heel sterk dat de bestanden van het CBB niet up to date zijn en derhalve opgeschoond dienen te worden. Hierdoor kan niet vertrouwd worden op de juistheid van de gegevens van het bevolkingsregister, hetgeen nadelige gevolgen heeft voor de kiezerslijst die internationaal beschouwd wordt als de ruggengraat van elke verkiezing. Het OKB heeft zijn misnoegen geuit voor het feit dat de adviezen niet opgevolgd zijn om ruim 30.000 personen die reeds langer dan 10 jaren inactief zijn van de definitieve kiezerslijst te halen;

Het is structureel dat de adviezen van het OKB door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Bureau voor Burgerzaken wederom niet opgevolgd worden, waardoor de grote onjuistheden in de definitieve kiezerslijsten gehandhaafd blijven. Dit beïnvloedt het vertrouwen in de gehouden verkiezingen nadelig, meent het OKB.

U kunt het procesverbaal hier downloaden.

Proces verbaal OKB


Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi