Brief aan de president

0
315

Aan:

de President van Republiek Suriname,

de heer C. Santokhi, d.t.k.v.

de Voorzitter van  De Nationale Assemblee, 

de heer M. Bee.

Paramaribo, 7 januari 2022 

Heer President,

Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, lid van de Nationale Assemblee, nadert u hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee, het navolgende ter beantwoording voor te leggen.

In aanmerking nemende:

 • Dat In de afgelopen zes maanden door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in het kader van Open Markt Operaties er periodiek veilingen van termijndeposito’s (TD’s) worden gehouden voor de handelsbanken;
 • Dat volgens de CBvS deze operaties zijn bedoeld om het liquiditeitsniveau binnen het bankwezen te beïnvloeden en signalen te geven over de richting van het uit te voeren monetaire beleid;
 • Dat de CBvS stelt dat gegeven de target voor de basisgeldhoeveelheid, wordt berekend hoeveel liquiditeiten (geld) in de economie aanwezig dienen te zijn om een bepaald inflatiedoel te bereiken;
 • Dat de CBvS aangeeft dat door inzet van haar monetaire instrumenten de Bank tracht de omvang van liquiditeiten naar de berekende hoogte te brengen;
 • Dat de rente van deze beleggingen schrikbarend hoog zijn en zelfs tot boven de 80 procent per jaar;
 • Dat reeds bijna 140 miljoen SRD aan rentes aan de handelsbanken zijn uitbetaald in 2021;
 • Dat er vermoedelijk een verkeerde weergave door de CBvS is gegeven alsof er in 2021 SRD 3,5 miljard is afgerond;
 • Dat anderzijds blijkt dat er een aanzienlijke overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans is en dat er absoluut geen overmatige vraag is naar deviezen voor reguliere importen;
 • Dat met de vrijlating van de wisselkoersen en met de aanvang van afname van de subsidies er rust heerst van de vreemde valuta markt;
 • Dat er wel sprake is van kapitaalvlucht, maar dat niet komt door overmatige macro economische vraag;
 • Dat nu er een zekere mate van stabilisatie is, de investeringen juist maximaal gestimuleerd moeten worden en deze hoge rentes negatief doorwerken op investeringen en het investeringsklimaat;
 • Dat het leegzuigen van de liquiditeiten van de banken ook leidt tot het niet beschikbaar komen van kredieten voor de particuliere sector;
 • Dat de inflatieverwachtingen dit jaar veel lager (ca 20%, CBvS) zullen zijn dan die van vorig jaar (ca 65%) dus de rente van de CBvS moet juist die lagere inflatie als uitgangspunt nemen;
 • Dat in deze de voordelen van hogere rente alleen de banken en niet het publiek toekomt;

vraagt ondergetekende u, hem zo omstandig mogelijk te informeren over de te voeren monetair beleid en hem de volgende informatie ook te doen toekomen:

 • Wat het concrete doel van deze open markt operaties is?
 • Hoeveel liquiditeit volgens de CBvS in de economie dient te zijn?
 • Welke inflatiedoel wil de CBvS bereiken?
 • Is er sprake van overmatige krediet vraag, ondanks de (eerdere) lage rente?
 • Hoe en door wie zullen deze rente betalingen uiteindelijk gefinancierd worden?
 • Uit welk post worden de rente betaald als door de CBvS en welk begrotingsartikel als door het ministerie van Financiën?
 • Zullen de hoge rente niet leiden tot hogere kosten voor de CBvS en of het ministerie van Financiën?
 • Zullen met de toepassing van open markt instrumenten in een slecht functionerende markt -met name de nog niet goed ontwikkelde financiële markten in Suriname- leiden tot de beoogde doelstellingen?
 • Zullen de hogere rentes de kwaliteit van de kredietportefeuilles van banken niet doen verslechteren en daardoor ook hun al fragiele solvabiliteit?

Hoogachtend,

Asiskumar Gajadien

(Lid v/d Nationale Assemblee)Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi