Brief aan de president

0
363

Aan:

        de President van Republiek Suriname,

        de heer C. Santokhi, d.t.k.v.

        de Voorzitter van De Nationale Assemblée, 

        de heer M. Bee.

Paramaribo, 21 april 2022 

Heer President,

Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, lid van De Nationale Assemblée, nadert u hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblée, het navolgende ter beantwoording voor te leggen.

In aanmerking nemende:

 • Dat conform taakstelling het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer belast is met een richtige gronduitgifte, het een en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, waar nodig in interdepartementaal verband;
 • Dat conform de decreten Beginselen Grondbeleid en Uitgifte Domeingrond en relevante regelingen het ministerie gehouden is deze regels na te leven;
 • Dat ten overvloede erop wordt gewezen dat de wet bepaalt dat alle nieuw uitgegeven beschikkingen gepubliceerd dienen te worden;
 • Dat er vaker in openbare vergaderingen van de Nationale Assemblée op openbaaarheid van de handelingen c.q. de publicatieplicht is gewezen, ter voorkoming van favoritisme en corruptie;
 • Dat als elke burger of instantie gebruik maakt van zijn of haar rechtsmiddelen jegens de werkwijze van voornoemd ministerie dit zal leiden tot enorme kosten voor de Staat;
 • Dat er harde informatie binnenkomt dat enerzijds verschillende aanvragen binnen zeer korte termijn worden afgehandeld, terwijl anderzijds er enorme achterstanden zijn van burgers mbt aanvragen, verlengingen dan wel overdrachten;

vraagt ondergetekende U, hem zo omstandig mogelijk te informeren over het te voeren beleid en hem ook de volgende informatie te doen toekomen:

 • Wat het beleid is met betrekking tot gronduitgifte?
 • Wat het beleid is met betrekking tot het intrekken van reeds uitgegeven percelen?
 • Wat het beleid is voor het verkrijgen van adviezen van andere instanties?
 • Waarom conform de wet de ingetrokken percelen niet eerst gepubliceerd worden?
 • Een overzicht van alle uitgegeven en ingetrokken percelen over de periode 1 januari 2020 tot 20 april 2022, met vermelding van ID-nummer of KKF-nummer, naam, voornaam, adres, perceelligging, perceelgrootte, bestemming en bij intrekking ook de reden daarvan;

Hoogachtend,

Asiskumar Gajadien

(Lid van De Nationale Assemblee)Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter #suriname #vhp #orangemovement #RedSuriname #diaspora #chansantokhi